Rozpoczęła się rekrutacja na UwB

Blisko 4,5 tys. miejsc na studiach I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich przygotował z myślą o nowych studentach Uniwersytet w Białymstoku. Kandydaci mają do wyboru w sumie 44 kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, a wśród nich – wyjątkowo dużo nowości. Zapisy na rok akademicki 2024/2025 w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów ruszą w poniedziałek, 3 czerwca. 

W ofercie studiów stacjonarnych I stopnia, a więc tych, które najbardziej interesują tegorocznych maturzystów, pojawiło się w tym roku kilka nowych propozycji. 

Wydział Biologii zaprasza na 2 nowe kierunki. Pierwszy z nich to biotechnologia – jego absolwenci będą przygotowani do pracy m.in. w przedsiębiorstwach, laboratoriach i placówkach naukowo-badawczych sektora spożywczego, medycznego, rolniczego, ochrony środowiska. Duży nacisk w programie studiów został położony na zajęcia praktyczne, dzięki czemu studenci będą mogli poznać zasady pracy laboratoryjnej oraz zdobędą doświadczenie w obsłudze nowoczesnej aparatury badawczej. Kolejny kierunek, ekspert bioróżnorodności, to odpowiedź na wyzwania, jakie wynikają z potrzeby ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju. Studenci poznają najbardziej aktualne i najważniejsze metody badawcze stosowane do oceny bioróżnorodności, m.in. techniki molekularne, metody monitoringu przyrody, teledetekcję czy Systemy Informacji Przestrzennej (GIS). W programie studiów znalazły się też zajęcia dotyczące planowania przestrzennego, inwentaryzacji i waloryzacji przyrody, zarządzania obszarami chronionymi, czy renaturyzacji obszarów przekształconych. 

Twórcze pisanie – to z kolei nowość w ofercie Wydziału Filologicznego. Program kierunku został tak skonstruowany, aby jego absolwenci potrafili tworzyć zarówno teksty literackie, jak i użytkowe, czyli np. krytycznoliterackie, publicystyczne, reklamowe czy popularnonaukowe. Studenci poznają specyfikę różnych gatunków literackich, dziennikarskich czy reklamowych, podstawy stylistyki i retoryki, strategie narracyjne i marketingowe. Na warsztatach kreatywnego pisania będą realizować swoje twórcze pomysły w różnych formach tekstowych (artystycznych, użytkowych), doskonalić zdolności w konstruowaniu fabuły czy kreowaniu postaci.

Ponadto na studiach stacjonarnych I stopnia kandydaci mają teraz do wyboru 2 moduły specjalizacyjne na kierunku lingwistyka stosowana – to język niemiecki z rosyjskim i elementami angielskiego oraz język niemiecki z rosyjskim i elementami japońskiego.

Wydział Historii proponuje od tego roku dyplomację publiczną. Studenci dowiedzą się, w jaki sposób – poza tradycyjną dyplomacją opartą na bilateralnej współpracy międzyrządowej – można kształtować pozytywny wizerunek kraju za granicą i dobre stosunki międzynarodowe. Zapoznają się z różnymi formami komunikowania międzynarodowego, którego aktorami nie są wyłącznie politycy, ale również ludzie kultury, nauki, mediów, samorządowcy czy biznesmeni. Nauczą się, jak w dyplomacji publicznej wykorzystywać mechanizmy soft power, takie jak promocja historii, sztuki, innowacji, edukacji, sportu, turystyki, albo gospodarki. 

Nowości są też na studiach II stopnia, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. 

Wydział Chemii zaprasza na Applied Chemistry (chemia stosowana) – studia stacjonarne realizowane w języku angielskim. Absolwenci kierunku będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach m.in. o profilu biotechnologicznym, farmaceutycznym czy kosmetycznym, w dowolnym kraju europejskim lub poza Europą. Co ważne, studia są bezpłatne zarówno do kandydatów z Polski, jak i z zagranicy. 

Dyplomacja publiczna i promocja regionu – to nowość na studiach stacjonarnych przygotowana przez Wydział Historii. W programie kierunku duży nacisk został położony na historię Podlasia, jego specyfikę narodowościową, religijną, dziedzictwo kulturowe i tradycje, relacje transgraniczne, ale też atuty gospodarcze i atrakcje turystyczne, które mogą być wykorzystane do kreowania wizerunku regionu za granicą. 

Wydział Prawa we współpracy z Wydziałem Biologii i Wydziałem Chemii, przygotował nowy interdyscyplinarny kierunek na studiach stacjonarnych – to kryminalistyka. Jego program skupia się na przygotowaniu studentów do prowadzenia różnorodnych czynności analitycznych, wykrywczych, operacyjnych lub dochodzeniowych, ale także profilaktycznych. Duży nacisk został położony na zajęcia praktyczne, realizowane m.in. w pracowniach biologicznych i chemicznych. 

Twórcza resocjalizacja z arteterapią – to nowość na Wydziale Nauk o Edukacji, zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Jak mówią jego pomysłodawcy, jest to zupełnie nowy w Polsce pomysł na kształcenie specjalistów – pedagogów. Do podjęcia studiów namawiają zwłaszcza tych wszystkich, którzy mają w sobie potencjał artystyczny z zakresu teatru, muzyki, plastyki, literatury i chcą go wykorzystać zarówno dla własnego rozwoju, jak i pomagania innym w odnalezieniu ich własnej drogi życiowej. 

W ofercie studiów stacjonarnych II stopnia pojawiła się także biotechnologia (Wydział Biologii), a także kierunki, które do tej pory były realizowane na studiach I pierwszego stopnia: kognitywistyka i komunikacja (Wydział Filozofii) oraz studia wschodnie (Wydział Historii). 

Rekrutacja na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich potrwa do 9 lipca. Na studiach stacjonarnych II stopnia – do 23 lipca. Kandydaci na studia niestacjonarne będą mieli czas do 10 września. Wszystkie informacje, w tym limity miejsc i szczegółowy harmonogram, dostępne są w zakładce Kandydat na stronie internetowej UwB, natomiast zapisy odbywają się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów

https://irk.uwb.edu.pl/pl

Podobne wpisy